Entry Dateชื่อ/Name*นามสกุล/Surname*อีเมล/Email*เบอร์โทร/Phone Number*องค์กร/Organisationองค์กรของท่านเป็นองค์กรลักษณะใดอื่นองค์กรของท่านเป็นส่วนหนึ่งของ EU Supply Chain หรือไม่ องค์กรของท่านได้ลงนามเป็น WEPs Signatory หรือไม่
Entry Dateชื่อ/Name*นามสกุล/Surname*อีเมล/Email*เบอร์โทร/Phone Number*องค์กร/Organisationองค์กรของท่านเป็นองค์กรลักษณะใดอื่นองค์กรของท่านเป็นส่วนหนึ่งของ EU Supply Chain หรือไม่ องค์กรของท่านได้ลงนามเป็น WEPs Signatory หรือไม่